Teddy Bear

Capricorn


 

* موقعیت خودت و

عمری که به راحتی داره از چنگت فرار می کنه را

همیشه به یاد داشته باش!

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٥ - Nazi

 

من کارم را از جایی آغاز می کنم که دیگران رها کرده اند.

توماس ادیسون                    

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥ - Nazi

Nazi