Teddy Bear

Capricorn


 

من پری کوچک غمگينی را می شناسم
که در اقيانوسی مسکن دارد
و دلش را در يک نی لبک،
می نوازد آرام آرام.
پری کوچک که شب از یک بوسه می میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد !

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳ - Nazi

Nazi