Teddy Bear

Capricorn


« زندگی »

زندگی زيباست و هنگامی زيباتر می شود که ما آن را زيبا ببينيم و بخواهيم و نهالهای سرد نااميدی را در آن نکاريم و گلهای اميد را در آن پرپر نسازيم و آسانترين کارها را سخت نپنداريم و شک و ترديد در آن نداشته باشيم .
زندگی معمای پيچيده ای است که حل آن به زمان محتاج است وقتی احساس می کنی با خوشبختی چندان فاصله ای نداری سايه های شک و ترديد بر روی احساست سايه می افکند و دريای آرام وجودت را دچار طغيان می کند .
زندگی مانند جوی آبی است که گاهی روی آن يخ می بندد و در عين حال آب از زير يخها جريان دايمی خود را ادامه می دهد .
زندگی دو نيمه است. نيمه ی اوّل در انتظار نيمه ی دوم و نيمه ی دوم در حسرت نيمه ی اوّل.
زندگی آينه ای است در برابر چشمهايت که گاه می خندد و گاه می گريد .
زندگی در همين لحظه های امروز و فرداست.امروز می کاريم و فردا آنچه را که کاشته ايم درو می کنيم . پازل هايی به وسعت يک عمر در کنار هم چيده می شوند که آغازش بودن و پايانش رفتن است .
و بالاخره :

زندگی صحنه ی يکــــتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صـــــــــحنه پيوســــــــــــــــــته به جاســــت

خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به يــــــــــاد

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳ - Nazi

Nazi