Teddy Bear

Capricorn


« زمان »

ارزش يک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند .
ارزش يک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنيا آورده می داند .
ارزش يک هفته را سردبير يکه هفته نامه می داند .
ارزش يک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد می داند .
ارزش يک دقيقه را شخصی که از قطار جا مانده می داند .
ارزش يک ثانيه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده می داند .

زمان به خاطر هيچکس منتظر نمی ماند .

ديروز به تاريخ پيوست .
فردا معما است .
و امروز هديه است .

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۳ - Nazi

Nazi