Teddy Bear

Capricorn


 

اگر تمام آن همه را ديدم و شنيدم
اگر لب فرو بستم و نفس هم بر نياوردم
گمان مبر که همه درست بود و قبول داشتم
تنها سکوت کردم و خون دل خوردم
سکوت کردم تا شايد از ورای قفل زبانم احساسم را بخوانی !!
سکوت کردم چون حرفهای ما زمانی شنيده می شوند که گوشها آنها را دوستانه بشنوند.
ولی افســـــــوس ...

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳ - Nazi

Nazi